“Fast-track” koncept kod artroplastike kuka i kolena

Na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodine u Novom Sadu primenjuje se tretman Fast-track konceptom od 2007. godine, čiji je začetnik u Srbiji doktor Aleksandar Lažetić. Ovim konceptom omogućen je brz i kvalitetan postoperativni oporavak i kraći stacionarni tretman bolesnika, gde je bolesnik od prvog do trećeg postoperativnog dana osposobljen za nastavak tretmana u kućnim uslovima.
Poboljšanje brzine i kvaliteta postoperativnog oporavka bolesnika su bazični principi kratkog, multimodalnog programa perioperativnog tretmana bolesnika i imaju za cilj redukciju perioperativnog morbiditeta i broj dana koje bolesnik provede u bolnici.
Cilj ovog koncepta je redukcija postoperativne organske disfunkcije, perioperativnih komplikacija i ubrzana aktivacija i oporavak bolesnika.

Fastest fast-track

Fastest fast-track je koncept koji podrazumeva otpuštanje pacijenata na dan operacije, što je praksa koju sprovodi jedino doktor Aleksandar Lažetić. Ovakav tretman u najvećoj meri doprinosi njihovom zadovoljstvu, naročito povodom brzine postoperativnog oporavka. U pitanju je naredni korak u razvoju Fast-track koncepta i ovakav tretman pacijenata jeste zapravo cilj ka kojem moderna otopedska praksa teži.

Multidisciplinarni pristup

Multidisciplinarnim pristupom, koji čine preoperativne edukacije i motivacije bolesnika, uz prepoznavanje individualnih karakteristika bolesnika, postiže se optimalni tretman i prevencija komplikacija.
Veoma je značajna uloga anesteziologa, u preoperativnom izboru optimalnog protokola postupaka i premedikacije za pacijenta, u skladu sa opštim stanjem bolesnika i komorbiditetima.
Primenom adekvatne minimalno invazivne hirurške tehnike i Fast-Track tretmanom ubrzanog oporavka stvaraju se preduslovi koji omogućuju mobilizaciju i vertikalizaciju pacijenata već nakon nekoliko časova u odnosu na operaciju, dakle značajnu redukciju broja dana stacionarnog lečenja.

Oporavak posle operacije kuka i kolena

Fast-track tretmanom se postiže veće zadovoljstvo bolesnika, bolji funkcionalni rezultati i niži procenat perioperativnih komplikacija. Pacijent je prvog do trećeg postoperativnog dana osposobljen za nastavak tretmana u kućnim uslovima.
Navedeni tretman ubrzanog oporavka je do sada sproveden kod više od 1.000 pacijenata kod kojih je rađena aloartroplastika kuka ili kolena, sa prosečnim boravkom u bolnici nakon operacije od 2,2 dana, dok je u slučaju primene fastest fast-track koncepta ovaj period dodatno umanjen.
Zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu, posebno saradnji anesteziologa i ortopedskog hirurga, uz individualno planiranje optimalnog lečenja za svakog pacijenta, predstavlja najbolju opciju tretmana za većinu pacijenata. Fast-track tretman je revolucionaran koncept, a njegovom primenom od 2007. godine ortopedski pacijenti imaju mogućnost da budu zbrinuti na najbolji i najsavremeniji način.